• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    بین مجموعه اعداد گویا با اعداد طبیعی تناظر یک به یک برقرار است