• 4 سال پیش LesterFarley ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    تقریب عدد e با شبکه مقاومتی نرده ای