• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    مقدار متوسط فاصله دو نقطه که به تصادف درون یک مربع به ضلع یک انتخاب شوند تقریبا 0.5214 است