• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    یک پارادوکس جبری: سه برابر است با صفر