• 4 سال پیش LesterFarley ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    اثبات رابطه مشتق خارج قسمت دو تابع توسط اسحاق نیوتن