• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    تقریبی بسیار دقیق از تابع سینوس برای مقادیر بین صفر و π که ۱۴۰۰ سال پیش توسط ریاضی‌دان هندی باهاسکارا کشف شده است