• 4 سال پیش LesterFarley ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    قاعده زنجیره ای برای توابع دو متغیره