• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    همه مقادیر توابع مثلثاتی در یک شکل