• 4 سال پیش LesterFarley ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    آیا کامپیوتر میتواند دستگاه معادلاتی با یک میلیون مجهول را حل کند؟