• 5 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    به نظر می‌رسد عدد پی و عدد موهومی i با هم یک رابطه بسیار نزدیک دارند