• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    یک پارادوکس: محیط دایره و مربع به عرض یک، با هم برابر است و در نتیجه عدد پی برابر با ۴ می‌باشد