• 5 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    روش بازگشتی نیوتون برای یافتن ریشه توابع مشتق پذیر