• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ۷ تنها عدد اولی است که پیش از یک مکعب کامل (توان سوم عدد صحیح) قرار دارد