• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    الگوهای خطی متشکل از اعداد اول در مارپیچ اولام