• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    سری‌های چندجمله‌ای مبتنی بر بسط چندجمله‌ای ساخته شده بر اساس ریشه‌های تابع سینوس