• 11 ماه پیش LesterFarley ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    بسط فوریه دوبعدی