• 8 روز پیش LesterFarley ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    بسط فوریه دوبعدی