• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    قدر مطلق دترمینان ماتریس متشکل از نقاط راس در شکل، برابر با حجم متوازی الاضلاع (Parallelepiped) است