• 9 ماه پیش LesterFarley ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    حاصلضرب اویلر و یک برابری شگفت انگیز