• 5 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ثابت میلز و فرمولی برای تولید اعداد اول