• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    پاسخهای معادله درجه 3 با ضرایب a، b، c و d برای علاقمندان حفظ فرمولهای ریاضی