• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    نمایشی از مجموع ریمان که برای تقریب انتگرال توابع (محاسبه سطح زیر نمودار) استفاده می‌شود