• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    عجیب ولی واقعی، مقدار تابع زتای ریمان به ازای s=-1