• 5 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ریاضیات دوایر جادویی اقلیدوس: https://www.desmos.com/calculator/cpz4h5fg9e