• 4 ماه پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    توزیع نرمال و پارا نرمال