• 8 ماه پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    همه مبناها مبنای ۱۰ هستند