• 2 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    خرس قطبی و خرس دکارتی