• 5 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    تعداد زاویه‌های شکل هر رقم برابر با خود رقم است.