• 5 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    رسم تقریبی بیضی با استفاده از خطکش و پرگار