• 5 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    یک عدد n رقمی خودشیفته است اگر برابر با مجموع توان n ام ارقام خودش باشد