• 5 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    باقیمانده تقسیم توان دوم هر عدد اول بر ۲۴ برابر با یک است