• 9 ماه پیش LesterFarley ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    تراجکتوریِ (مسیر حرکت) بیل مکانیکی