• 2 سال پیش LesterFarley ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    بیضی بودن مسیر حرکت سیارات