• 5 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    اعداد دوستار (Amicable) دو عددی هستند که مجموع مقسوم علیه‌های هریک از آنها برابر دیگری است