• 5 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    هر نقشه دو بعدی را می‌توان با چهار رنگ بطوری رنگ کرد که هیچ دو قطعه‌ی مجاوری هم‌رنگ نباشند