• 23 روز پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    بزرگترین عدد اول در آخرین روزهای سال ۲۰۱۸ کشف شد