• 5 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    مقدار عبارات رادیکالی ساخته شده با اعداد صحیح یا گنگ خواهد بود و یا یک عدد صحیح ولی هیچ‌گاه نمیتواند یک عدد گویای ناصحیح باشد.