• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ظهور شگفت انگیز عدد پی در یک برخورد فیزیکی