• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    اثبات تصویری: مجموع توان دوم N جمله اول دنباله فیبوناتچی برابر با حاصلضرب جمله Nام و N+1ام است.