• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    بین نقاط روی یک پاره‌خط و محور نامتناهی اعداد تناظر یک به یک برقرار است