• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    بجز مربع هچ چندضلعی منتظم دیگری را نمی‌توان با اتصال نقاط یک شبکه شطرنجی مربعی ترسیم کرد