• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    از برخورد یک صفحه و یک مخروط یک بیضی درست می‌شود