• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    اثبات تصویری برابری ln2 و دنباله هارمونیک متناوب