• 2 سال پیش LesterFarley ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    مجموعه مندل‌بروت (Mandelbrot)