• 5 ماه پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    اگر تعریف فاکتوریل بجای ضرب با تقسیم بود