• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    عدد هیش (Heesch number) یک شکل هندسی