• 10 ماه پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    کوچکترین عددی که مقاومت آن در مقابل جمع ارقامش برابر ۴ است