• 4 سال پیش LesterFarley ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    جاسازی n دایره در یک دایره (Circle Packing in a Circle)