• 5 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    بجز صفر و یک، ۸۱ تنها عددی است که برابر توان دوم مجموع ارقام خودش است.