• 5 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    بوریس گاروتیچ این رابطه را برای محاسبه توان سوم معکوس عدد π در سال ۲۰۰۲ کشف کرد ولی تاکنون کسی موفق به اثبات آن نشده است