• 4 ماه پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    حدس بیل (Beal's Conjecture): صورتی تعمیم یافته از قضیه فرما